Kjøpsbetingelser

 1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsvilkårene, informasjon gitt i bestillingsløsningen og eventuelle særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell konflikt mellom opplysningene har det som er særskilt avtalt mellom partene forrang, dersom det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

 

Avtalen vil også bli supplert med relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Les våre kjøpsbetingelser for netthandel på Shockfactor.com.

Når du foretar et kjøp godtar du våre kjøpsbetingelser, og det inngås en bindende avtale mellom The Shock Factor AS og deg som kunde. Merk at kjøpsbetingelsene kan endres, og bør leses hver gang du gjør et kjøp hos oss på Tornadogymwear.com

 

 1. Partiene

Selger er Tornado gym AS, Customerservice@tornadogymwear.com,

930 834 726MVA, og omtales heretter som selger/selger.

 

Kjøper er den forbruker som foretar bestillingen og omtales i det følgende som kjøper/kjøper.

 

 1. Pris

Oppgitt pris for varene og tjenestene er den totale prisen kjøperen må betale. Denne prisen inkluderer alle skatter og tilleggskostnader. Merkostnader som selger ikke har informert om før kjøpet skal ikke dekkes av kjøper.

 

 1. Inngåelse av avtale

Avtalen er bindende for begge parter når kjøper har sendt sin bestilling til selger.

 

Avtalen er likevel ikke bindende dersom det har vært en taste- eller skrivefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og motparten innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. .

 

 1. Betalingen

Selger kan kreve betaling for varen fra den er sendt fra selger til kjøper.

 

Dersom kjøper benytter kreditt- eller debetkort til betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet belastes samme dag som varen sendes.

 

Ved betaling med faktura utstedes faktura til kjøper når varene sendes. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er minimum 14 dager fra mottak.

 

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med påfølgende faktura.

 

 1. Leveranse

Levering har skjedd når kjøperen, eller dennes representant, har overtatt varen.

 

Dersom det ikke er oppgitt leveringstid i bestillingsløsningen, skal selger levere varen til kjøper uten ugrunnet opphold og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Varene skal leveres til kjøper, med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

 1. Risikoen for varene

Risikoen for varen går over på kjøper når han eller dennes representant har fått varen levert i henhold til punkt 6.

 1. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøper heve kjøpet av varene i henhold til angrerettloven.

 

Kjøper skal varsle selger om bruk av angreretten innen 14 dager etter at fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen går ut på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrefristen anses å være overholdt dersom melding sendes før utløpet av perioden. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er benyttet, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post, eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

 

Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt.

Dersom et abonnement selges, eller avtalen innebærer regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter at første forsendelse er mottatt.

Består kjøpet av flere leveranser, løper angrefristen fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av opprinnelig frist dersom selger ikke før avtaleinngåelse informerer selger om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for å benytte angreretten. Dersom den næringsdrivende sørger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

 

Ved bruk av angreretten skal varene returneres til selger uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra meldingen om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

 

Kjøper kan prøve eller teste varene på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten går tapt. Dersom undersøkelsen eller prøvingen av varene går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøper holdes ansvarlig for eventuell redusert verdi av varen.

 

Selger plikter å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager fra selger har mottatt melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon på at varen er sendt tilbake.

 1. Forsinkelse og manglende levering - kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtale mellom partene, og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i kapittel 5 i lovens § 4, stk. Forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selger.

 

Ved krav om misligholdsfullmakter bør meldingen være skriftlig (for eksempel e-post) av bevishensyn.

 

Oppfyllelse

Kjøper kan opprettholde kjøpet og kreve oppfyllelse av selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det er en hindring som selger ikke kan overkomme, eller dersom oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selger at det er vesentlig ute av forhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Skulle vanskelighetene forsvinne innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

 

Kjøper mister retten til å kreve oppfyllelse dersom han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Høyde

Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, må kjøper oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.

 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart dersom selger nekter å levere varen. Det samme gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for avtaleinngåelsen, eller dersom kjøper har meddelt selger at leveringstidspunktet er avgjørende.

 

Dersom varen leveres etter den tilleggsfrist som forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for avtaleinngåelsen, må krav om heving fremsettes innen rimelig tid etter at kjøper ble kjent med leveransen.

 

Erstatning

Kjøper kan kreve erstatning for et mindre tap på grunn av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selger beviser at forsinkelsen skyldes en hindring utenfor selgerens kontroll som ikke med rimelighet kunne vært vurdert på avtaletidspunktet, unngått eller overvunnet følgene av.

 1. Mangler ved varene - kjøpers rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom det er en mangel ved varen, skal kjøper gi beskjed til selger innen rimelig tid etter at det ble oppdaget eller burde vært oppdaget at han eller hun vil gjøre mangelen gjeldende. Kjøper har alltid klaget i god tid dersom det skjer innen 2 måneder. fra det tidspunkt mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Reklamasjon kan fremmes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom produktet eller deler av det er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er klagefristen fem år.

 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve kontrakten hevet og/eller kreve erstatning fra selger.

 

Klager til selger skal fremsettes skriftlig.

 

Korrigering eller omlevering

Kjøper kan velge mellom å kreve mangelen utbedret eller levering av lignende varer. Selger kan likevel protestere mot kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller påfører selger urimelige kostnader. Retting eller omlevering må skje innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å gjøre mer enn to utbedringsforsøk for samme mangel.

 

Prisreduksjon

Kjøper kan kreve passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette betyr at forholdet mellom redusert og avtalt pris tilsvarer forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for dette, kan prisrabatten i stedet settes lik mangelens betydning for kjøper.

 

Høyde

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøper også heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig.

 1. Selgers rettigheter ved kjøpers mislighold

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelser etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 , etter omstendighetene holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøper. Selger vil også etter omstendighetene kunne kreve renter for forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr for uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesummen. Dersom varen ikke leveres, mister selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremsette kravet.

 

Høyde

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan ikke angre dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom selger setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til Kjøper, som da kan holdes gebyransvarlig etter inkassoloven.

 

Gebyr for uavhentede, ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger kreve et gebyr fra kjøper. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utlegg for levering av varen til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 

 1. Garanti

En garanti gitt av selger, eller produsenten gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har under ikke-fravikelig lovgivning. En garanti innebærer således ingen begrensninger i kjøpers klage- og reklamasjonsrett ved forsinkelse eller mangler etter pkt. 9 og 10.

 

 1. Personlig informasjon

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøper samtykker i noe annet, kan selger i tråd med personopplysningsloven kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selger skal kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Kjøpers personopplysninger vil kun bli utlevert til andre dersom det er nødvendig for selger å fullføre avtalen med kjøper, eller i lovpålagte tilfeller.

 

 1. Konfliktløsning

Klager skal rettes til selger innen rimelig tid, jfr. pkt. 9 og 10. Partene må forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no .